3 scaled

2 scaled

1 scaled

Hệ thống phân loại cà phê nhân được thiết kế, lắp đặt và cung cấp bởi  𝑉𝑖𝑛𝑎 𝑁ℎ𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑔: HỆ THỐNG XỬ LÝ PHÂN LOẠI CÀ PHÊ NHÂN